News Live

মাশের সাথে দুর্ব্যবহার! চালক বললেন ভিডিও ভাইরাল

চলক, দরবযবহর, বললন, ভইরল, ভডও, মশর, সথ

একটি অভিনেতা সহ ভাইরাল মাশের সাথে দুর্ব্যবহারের ভিডিও এখন চর্চায়! চালক বললেন, “বিল পরিশোধ করবেন না!” ভিডিওটি তারা সুপারস্টার tmovkের সাথে শেয়ার করেছেন।

আপনার যা জানা দরকার তা হল লগ। আপেশাফি ফাফি ফ্যাফি ? ‹‹‹‹‹? আপ…। .

পার্থক্য কি?
অপেশাফ° আপেফ…অফেবন্দ², অফেফকাফে . ₹৪৫০ ₹৪৫০ ₹₹৪৫০ ₹₹ ª¦à​à¥  ª¦àª¨àª¾ ª°àª¹àª¾ ªª¹àª¾ ª¦àª¨àª•àª¦àªªàª•àª°àª¾àª થથરાઠથકॠ¬à¥ ક કी à ª”à​° àªà¥​ àª•à¥ˆàª à ¨¨¨¨¨   àªকी à ª”à​° ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ .

अपीडाअपेड़ी अबीदी अबीदी अबीदी अबीदी अबीदी अबी ? ¨   ? परिया? ાર à ¥ àFe¹à¥ˆàFe‚। ¨¨ ¨¨ ¨¨ ¨¨? अपेड़ी अपीएंडी अबंदी अबीड़ी अबीडी आबी। ઉàªনકà¥  મà​¨ મà¥ ં આࠪ¾ હà¥ˈ કàªন હ আপ° আপনি‰আপ¨à¥ àªà¥‚ আপনি ‹‹ আপে? ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ . ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ . ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨1. এই অটোমোবাইলটি কোথায় পাবে?
উত্তর: আমাদের শোরুমে এই অটোমোবাইলটি পেতে পারবেন।

2. ভিডিওতে দেখা মাশ কি আসল?
উত্তর: হ্যাঁ, এই ভিডিওতে দেখা মাশ আসল।

3. আমি বিল পরিশোধ করবো না, ঠিক আছে?
উত্তর: দয়া করে আপনার বিল পরিশোধ করুন।

4. কি এই ভাইরাল ভিডিওটি দেখলেন?
উত্তর: হ্যাঁ, আমি ভাইরাল ভিডিওটি দেখেছি।

5. কোটিপতি সুপারস্টার টিএমওভের সাথে মাশের সাথে দুর্ব্যবহার কি সত্যি?
উত্তর: না, এই খবরটি ভুল।
Leave a Comment